2014-09-03

Grön ekonomi - Nya välfärdsmått

Kommer dagens ekonomiska system att ge välfärd i framtiden? Idag (2014) ligger fokus på att mäta endast BNP, mycket pekar på att vi behöver tänka om. Jag tror att det är nödvändigt för att säkra både miljön och klimatet men lika mycket pensionerna och välfärden för våra barn och barnbarn.

Vi behöver en politik för en grön ekonomisk utveckling, men att enbart mäta den i BNP kommer att vara ointressant. Att mäta ekonomisk utveckling i BNP är ungefär som att i ett företag endast mäta omsättningen, och inte bry sig om huruvida företaget går med vinst eller inte.

"Vinsten" för ett samhälle tycker jag är att människor har en god ekonomisk standard, att människor har god hälsa och mår bra samt att vi förvaltar våra resurser klokt så att vi kan lämna över ett väl fungerande samhälle till våra barn. Det handlar alltså om att börja mäta den ekonomiska utvecklingen på ett relevant sätt.

Det vi behöver göra är att ställa om till en grön ekonomi. Vi kan ta ett konkret exempel på vad omställningen till en grön ekonomi kan innebära. En telefon är ibland inte tillverkad för att hålla längre än kanske 2 år. Men tekniskt sett skulle man kunna tillverka en telefon som håller i 10 år, och är möjlig att uppgradera och reparera, för ungefär samma pris.

Gjorde vi så med alla produkter skulle vi alltså bara behöva lägga en femtedel så mycket resurser för att uppnå samma materiella standard. Den ekonomiska omsättningen (BNP) skulle kanske minska, men den ekonomiska utvecklingen skulle vara fantastisk. Vi skulle behöva arbeta mindre för samma materiella standard, med en radikalt minskad miljöbelastning. (Kanske så mycket som 80 % mindre miljöbelastning enligt en rapport från ROM-klubben)

Det handlar det om att vända trenden med att vi mår allt sämre och är mer stressade. Minskad arbetstid skulle med största sannolikhet leda till ökat välmående och de flesta heltidsarbetande anger att de skulle föredra mer ledig tid framför högre lön.

Genom att fokusera på just “samhällets vinst” och inte omsättning (BNP) kan vi öka välfärden och minska miljöbelastningen. Därför tycker Miljöpartiet, liksom bland annat EU, OECD, Världsbanken och FN (HDI), att “samhällets vinst”, dvs. bl.a. ekonomisk utveckling, välfärd och välmående ska mätas på ett bättre sätt.

Bland annat tycker vi att vi ska mäta hur människor mår, dvs. välbefinnande. Men även faktorer som social sammanhållning och delaktighet, utbildning, jämställdhet, arbetslöshet, inkomstfördelning, skuldsättning, klimatpåverkan samt en rad andra faktorer.

Miljöpartiets förslag på nya välfärdsmått finns här

Uppdatering 2017:

Miljöpartiet har i regeringen infört nya välfärdsmått!

Läs mer om det här!

Tillbaka till bloggar >>