2022-08-01

Satsar mer på förnybar energi
***

Vi är mitt i ett klimatnödläge och vi behöver snabbt byta ut den fossila energi som används för att driva vårt samhälle. Jag vill se fortsatt stora satsningar på förnybar energi för att möjliggöra för både industri, företag och privatpersoner att ställa om. Den sista droppen fossilt ska bort till år 2030.

Det är bråttom att fasa ut vårt beroende av fossil energi. Globalt är ungefär 80 procent av all energi kol, olja eller gas. I Sverige är vårt fossilberoende lägre, omkring 25 procent, och mest fossilt finns inom transportsektorn och industrin.

Med de satsningar vi gjort på industriklivet, bonus-malus, elcertifikat och mer laddning har omställningen tagit fart även inom dessa sektorer. Men för att få bort all fossil energi behövs mer förnybara bränslen och mer el. Mycket mer el. Nya prognoser säger en fördubblad elanvändning till år 2045. Från 150 till 300 TWh el.

Vårt fossilberoende har blivit allt tydligare på senare tid. Ökande priser på olja och gas har drivit upp priset på både bensin, diesel och el. El eftersom många av våra grannländer fortfarande använder fossil energi för att producera el. Kriget i Ukraina har inte förbättrat situationen. Tvärtom göder användningen av rysk olja och gas Putins militär. Därför är det extra bråttom att fasa ut vårt beroende av fossil energi.

Detta behövs för att klara omställningen:

1) Mer förnybar energiproduktion
2) Utbyggnad av våra elnät
3) Ett smartare elsystem
4) Kraftfull energieffektivisering

För det första behöver vi satsa stort på mer förnybar energiproduktion. Både på förnybar el från sol och vindkraft, men även biogasproduktion och andra mer avancerade biobränslen och elektrobränslen. Även vår befintliga produktionen är viktig att ha kvar när elanvändningen ökar snabbt. Kraftvärmen ska självklart värnas, men jag ser även att befintliga sex reaktorer behövs tills vidare.

Mer än 100 TWh elproduktion behöver byggas de närmaste årtiondena, och all den nya produktionen ska enligt mig och miljöpartiet vara 100 % förnybar. Både sol- och vindkraft går snabbt att bygga och är billigt jämfört med andra alternativ. Här kan politiken göra det lättare att bygga ny produktion. Exempelvis ska det vara smidigt att söka om tillstånd för större parker och lätt för dig som privatperson att bidra.

Men det krävs mer än bara produktion. Den el som produceras behöver överföras till företag, privatpersoner och industrier. Dagens elnät behöver byggas ut och rustas upp för att klara framtidens elbehov. Samtidigt behöver elnäten, precis som all annan infrastruktur användas smart och resurseffektivt. Vårt elsystem kommer inte se ut som det gör idag. Istället kommer nya resurser som energilager att bli viktiga.

För att komplettera el från variabla energikällor som sol och vind kommer vi att behöva andra resurser som kan vara flexibla. Här kommer vattenkraften att fortsatt spela en viktig roll, men även vätgas, batterier, elbilar och du som elkund. Med digitaliseringen kommer nya möjligheter att sköta om elsystemet, och du som har uppkopplade prylar hemma kommer kunna bidra till ett smart elsystem.

Detta är inget som ska påverka din vardag eller kosta dig pengar. Tvärtom är tanken att dina elapparater styrs automatiskt på ett sätt som gör att du får lägsta möjliga elpris. Exempelvis om du har en elbil så kan den automatiskt ladda på natten de timmar då elen är som billigast, vilket kan halvera din bränslekostnad.

Slutligen har vi i Sverige fortfarande en stor potential för energieffektivisering. I vissa lokaler både värmer och kyler man samtidigt, (jo, det är vanligare än man kan tro). Men så kan vi inte ha det. Genom att inför ett kraftfullt styrmedel för energieffektivisering kan vi spara på både pengar och miljö. Med lägre användning behöver vi inte bygga lika mycket ny produktion eller elnät.

Energiomställningen är en hörnsten som gör det möjligt att fasa ut fossila bränslen i hela samhället. Vi behöver därför se till att vi har ett väl fungerande elsystem, som levererar grön el till alla företag och aktörer som ska ställa om. Där det inte går att elektrifiera behövs förnybara bränslen och förnybar värme.

Sverige har alla förutsättningar att leda energiomställningen och på sikt exportera våra lösningar till andra länder. För hela världen behöver fasa ut den fossila energin.

Läs mer om Miljöpartiets förslag för ett fungerande elsystem: https://www.mp.se/sites/default/files/100_fornybar_energi_program.pdf

Tillbaka till bloggar >>