2017-08-01

Det behövs en kraftsamling för skogen!

Skogen är viktig för oss alla. Den ger oss virke, papper, energi, svamp, bär och fantastiska naturupplevelser. Men den måste brukas hållbart. I dag avverkas skyddsvärda skogar och kalhyggesbruket är den dominerande skogsbruksmetoden.

Med Miljöpartiet i regering har anslagen till skydd av värdefulla skogar ökat med 80 procent. Utrotningen av växter och djur är, vid sidan av klimathotet, jordens mest akuta miljöutmaning. Vi behöver både skydda mer skog och ställa om skogsbruket.

Miljöpartiet ser ett behov av en kraftsamling för skogen. Några av de politiska förslag vi nyligen lanserat i vårt skogspolitiska program är:

* Genomför en rikstäckande biotopinventering. Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden och har en viktig roll för att bevara skogens hotade växter och djur. De är också viktiga att bevara för att klara miljömålet om levande skogar. Nyckelbiotoper har för Miljöpartiet länge varit en prioriterad fråga. Därför vill vi se en rikstäckande nyckelbiotopsinventering.

* Satsa på ett hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfria skogsbruksmetoder kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar för både djur, växter och friluftsliv. Miljöpartiet vill att den lilla andel av skogen som sköts med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka. Vi vill sätta upp mål för hyggesfritt skogsbruk för den statligt ägda skogen. Det är också viktigt att stödja det växande intresse som finns hos många skogsägare. Vi vill därför se ökade insatser för kompetens- och metodutveckling inom detta område.

* Prioritera skogsråvaran där den ger störst klimatnytta. Efterfrågan på skogsråvaran växer. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Skogen måste brukas inom naturens gränser. Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i byggnader och andra konstruktioner för att ersätta material som stål och betong med stor klimatpåverkan.

För oss är skogen en källa till glädje såväl som en ovärderlig naturresurs. Vi vill kunna ge våra barn och barnbarn känslan av barr under foten och blåbär i munnen. Vi vill kunna höra fågelsång en tidig morgon i maj. Och vi vill att skogen ska vara en rik skog oavsett var du bor, med träd av många slag och åldrar. En skog som kan fortsätta ge oss byggmaterial och andra resurser inom naturens gränser.

Stina Bergström, MP, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Jenny Lundström, MP, partistyrelseledamot

Linus P Lakso, MP, partistyrelseledamot

Tillbaka till bloggar >>